W dniu 10 września 2015 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (DzU z 2015 r., poz. 1595). Zobowiązała powoda do wskazania, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu. Gdy takie próby nie zostały podjęte, powód ma wyjaśnić dlaczego. Przepis wszedł w życie 1 stycznia 2016 r. i stanowi wymóg formalny każdego pozwu złożonego w postępowaniu cywilnym. Czy czekają nas w związku z tym masowe zwroty pozwów i paraliż wymiaru sprawiedliwości? 

Brak takiego zapisu może narazic autora pozwu na zwrot pozwu. Co za tem zrobić by pozew był prawidłowy  


Nowa regulacja wymaga od powoda jedynie wskazania, czy strony podjęły próbę rokowań z pozwanym, ewentualnie wyjaśnienia przyczyn ich niepodjęcia. Zasadniczym przejawem tych wymagań jest rygoryzm w wykazaniu próby podjęcia rokowań pozasądowych. Przepis nie wymaga od powoda natomiast udowodnienia podjęcia konkretnych działań, jak to miało miejsce w uchylonej regulacji art. 47912 k.p.c. Wystarczające wydaje się poinformowanie o podjęciu takiej próby, bez wykazywania sposobu ani rezultatu podjętych działań. Nie ma negatywnych skutków procesowych dla powoda, gdy nie dochowa staranności w dążeniu do pozasądowego rozwiązania sporu. Powód nie ma też obowiązku ustosunkować się w pozwie do twierdzenia pozwanego, skierowanego przeciwko roszczeniu, złożonego w toku rokowań pozasądowych, jeśliby się takie odbyły.

« Wszystkie aktualności