Zmiana siedziby Kancelarii Mecenas

Z dniem 1 pażdziernika 2022 roku  Kancelarie Mecenas została przeniesione do nowej siedziba która znajduje się przy Al Mickiewicza 11 m 8 w Łodzi. Zapraszamy  


Podwyżka cen usług Kancelarii

W związku ze znaczną inflacją a także ze nowymi zmianami podatkowymi wprowadzonymi przez Polski Rząd w ramach "Polskiego Ładu" od dnia 1 stycznia 2021 r.  ulegają zmianie stawki umowne usług Kancelarii.
Od dnia 1 stycznia 2022 r., mininimalne honorarium za:
- jednorazową poradę prawną nie przkraczającą swoim czasem jednej godziny wynosi 317,07 zł netto (390 zł brutto) 
- godzinę pracy prawnika Kancelarii wynosi 422,76 zł netto (520 zł brutto) 

Wyżej wskazane stawki obowiązują w wypadkach jednorazowych zleceń. W przypadku zlecenia Kancelarii prowadzenia sprawy wyżej wskazane stawki mogą ulec zmianie w sposób uzgodniony inndywidualnie z klientem.

 


Zagrożenie epidemiologiczne - spotkania z klientami

W związku z ogłoszeniem w naszym Kraju stanu epidemii informujemy, iż w dalszym ciągu prowadzimy naszą działalność pozostając do dyspozyji wszystkich klientów kancelarii, a także tych z Państwa którzy poszukują pomocy prawnej. Ze względu na bezpieczeństwo personelu kancelarii oraz wszystkich prawników preferujemy kontakt pośredni/zdalny za pomocą elektronicznych środków porozumiewania sie na odległość lub telefoniczny. W sytuacjach związanych z przekazaniem dokumentów, pełnomocnictw przewidujemy możliwość krótkiego spotkania się w kancelari. Prosimy Państwa o zrozumienie.   


XV Regionalne Spotkania Zarządców Nieruchomości w Łodzi Patronat

Po raz kolejny Kancelarie Mecenas obejmą patronat merytoryczny nad Regionalnymi Spotkaniami Zarządców Nieruchomości (XV edycja)które odbędą się w dniu 24 lutego w Łodzi. Podczas konferencji adwokat Michał Wojtysiak przeprowadzi wykład na temat zagadnienia wyodrębniania własności lokali w spółdzielniach mieszkaniowych. Zagadnienia wykładu zostały przygotowane specjalne w związku z pytaniami zadawanymi przez Zarządców - uczestników Spotkań. Organizatorem Spotkań jest Polski Instytut Rozwoju Rynku.     


uwłaszczenie gruntów

Będą korzystne zmiany dla właścicieli mieszkań we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych. Stracą zaś samorządy. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa pracuje nad projektem ustawy o przekształceniu współużytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we współwłasność gruntów. Zdecydowało się ujawnić konkrety. O szczegółach można przeczytać pod poniższym linkiem 

http://www.rp.pl/Nieruchomosci/308169996-Wlasciciele-mieszkan-zostana-uwlaszczeni-na-prawie-uzytkowania-gruntu.html#ap-1

 


Kredyty we frankach są niespłacalne

Banki, konstruując umowy o kredyty indeksowane do waluty obcej, poczyniły to z pokrzywdzeniem kredytobiorców – stwierdził wczoraj Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia.

Sprawa dotyczyła umowy o kredyt indeksowany do franka szwajcarskiego. Powód żądał m.in. zwrotu zapłaconych przez niego rat kapitałowo-odsetkowych. Stał bowiem na stanowisku, że było to świadczenie nienależne, gdyż klauzule indeksacyjne zawarte w umowie kredytu były w rzeczywistości niedozwolonymi postanowieniami umownymi. Sąd co prawda oddalił powództwo, jednak w ustnym uzasadnieniu wskazał zupełnie inny, korzystny dla frankowiczów tok rozumowania. Orzekający sędzia Wojciech Łączewski podkreślił: istota procesu polegała de facto na tym, że kredytobiorcy chcieliby spłacać kredyt po kursie franka z dnia zaciągnięcia zobowiązania, a nie na tym, aby klauzule indeksacyjne zawarte w ich umowie zostały uznane za nieważne.

Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia z 20 lipca 2016 r., sygn. akt 3694/15.

Więcej można przeczytać na
http://serwisy.gazetaprawna.pl/finanse-osobiste/artykuly/961681,kredyty-we-frankach-sa-niesplacalne-sad-banki-skrzywdzily-kredytobiorcow.html


Zakaz wprowadzania psów do parku

Wiele samorządów decyduje się wprowadzić zakaz przyprowadzania psów na tereny przeznaczone do zabaw dzieci (głównie place zabaw) oraz uprawiania sportu, a także na tereny rekreacyjne (np. parki). Problem polega na tym, że coraz częściej wojewodowie, którzy kontrolują legalność aktów prawa miejscowego, oraz sądy administracyjne stwierdzają nieważność takiego zakazu. W orzecznictwie dominuje pogląd, że ustawodawca nie upoważnił rad gmin do ustanawiania generalnego zakazu wstępu z psami do określonych miejsc, ponieważ taka regulacja byłaby środkiem nadmiernie ograniczającym swobodę poruszania się i przebywania w określonym miejscu, która przysługuje wszystkim obywatelom, w tym posiadaczom zwierząt domowych (por. wyrokNaczelnego Sądu Administracyjnego z 26 lutego 2015 r., sygn. akt II OSK 2439/14; wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 18 lutego 2016 r., sygn. akt IV SA/Po 1043/15).

zapraszam do lektury poniżej 

http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/955561,wolno-czy-nie-wchodzic-z-psem-do-parku-i-na-plac-zabaw.html


Usprawnienia egzekucji

W zeszłym roku do egzekucji wpłynęło 8 mln spraw, średnio więc co druga rodzina ma do czynienia z komornikiem

 

To nie jest już sprawa biznesu i nieściągalnych długów, ale społeczna. Wymaga zatem ucywilizowania, zwłaszcza kiedy opłata komornicza nieraz przekracza znacząco sam dług.

Przed kilku dniami premier z ministrem sprawiedliwości zapowiedzieli zmiany, które mają poprawić jakość pracy komorników, ułatwić wykrywanie nieprawidłowości. A kilka dni wcześniej wicepremier Morawiecki zgłosił propozycje zwiększenia skuteczności egzekucji, wciąż niewielkiej, bo wynoszącej 12,2 proc.

Rzecz w tym, że egzekucję komorniczą w Polsce trawią głębsze problemy, niestety dokładniej niezbadane, co potwierdza najnowszy raport Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, sporządzony właśnie na użytek reformy komorników. Owszem, potwierdza on, że im więcej spraw z wyboru i większa kancelaria, tym mniejszą ma skuteczność. Wciąż nie wiadomo jednak, ile jest tzw. ponownych egzekucji, nie mówiąc o roszczeniach przedawnionych czy takich, w których dłużnicy nie mogli skorzystać z przedawnienia. Wreszcie nieprzeanalizowany jest wręcz systemowy problem ustalania opłat komorniczych, skalkulowanych tak, że dłużnik wypłacalny finansuje komornika i nieskuteczną egzekucję z kilku niewypłacalnych, choć chodzi przecież o pieniądze wierzycieli.

Więcejhttp://www.rp.pl/Komornicy/306259999-Egzekucje-komornicze-maja-byc-prostsze.html


Mecenas Wojtysiak w składzie ORA w Łodzi

Adwokat Michał Wojtysiak został wybrany przez Zgromadzenie Izby Łódzkiej zastępcą członka Okręgowej Rady Adwokackiej (kadencja 2016-2020). To duży zaszczyt a jednocześnie obowiązek i docenienie przez kolegów i koleżanki adwokatów dotychczasowej pracy na rzecz Samorządu kol. Wojtysiaka   


wygrałeś zapłać podatek

Konkursy i wygrane cieszą nie tylko szczęśliwców, lecz również organy podatkowe. Zasada jest taka, że tylko niektóre nagrody są zwolnione z PIT. Większość zwycięzców musi natomiast liczyć się z obowiązkiem uregulowania podatku.

Czy znaleźne jest uznawane za przychód

TAK

Zasada jest taka, że znalazca jest uprawniony do otrzymania znaleźnego w wysokości jednej dziesiątej wartości rzeczy pod warunkiem, że zgłosi żądanie najpóźniej w chwili wydania rzeczy osobie uprawnionej do odbioru. W związku z tym uczciwość popłaca, tyle że fiskus też na niej zarobi. Odebranie znaleźnego pociąga za sobą bowiem obowiązek uregulowania podatku dochodowego. Podatnik, który otrzyma taką nagrodę, powinien poinformować o niej urząd skarbowy w rocznym zeznaniu podatkowym. Znaleźne wykazuje się w przychodach z innych źródeł i opodatkowuje według skali. Podstawą obliczenia podatku jest wartość znaleźnego pomniejszona o ewentualne koszty związane ze znalezieniem rzeczy.

Dokładnie o tym pod adresem

 http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/941109,pit-zwolnienia-z-podatku-nagrody-wygrane-fiskus.html


Abonament radiowo telewizyjny jest nielegalny

Pobieranie opłaty radiowo-telewizyjnej kwestionuje Komisja Europejska. System finansowania Telewizji Polskiej jest bowiem niezgodny z unijnym prawem - alarmuje "Rzeczpospolita". 


Opinia Komisji Europejskiej trafiła już do polskich władz. Z zastrzeżeniami Brukseli zapoznały się Ministerstwo Kultury i Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.  

Sprawa jest poważna. Jeśli Polska nie zmieni przepisów, Bruksela może nakazać TVP zwrot pieniędzy z abonamentu! Komisja Europejska może bowiem uznać, że jest to niedozwolona pomoc publiczna.  


Jak informuje dziennik, KE dała nam czas na złożenie wyjaśnień do sierpnia. Dopiero wtedy Bruksela może nam nakazać dostosowanie przepisów do unijnych standardów.  

Główne zastrzeżenia Komisji dotyczą misji realizowanej przez media publiczne. Jej definicja nie jest wystarczająco precyzyjna. Brakuje też regulacji nowych usług oferowanych przez TVP, jak wideo na żądanie.  

Wśród instytucji, które składały skargę do Brukseli była między innymi stacja TVN. 

Gdyby wszystkie gospodarstwa domowe opłacały abonament, przychody z tego tytułu wyniosłyby 2,3 mld złotych. Niestety, nigdy nie udało się zgromadzić nawet połowy tej sumy. 

Wpływy z abonamentu najwyższy poziom osiągnęły w 2003 roku; z danych KRRiT wynika, że zebrano wówczas 905 mln zł. Do 2007 roku środki na media publiczne spadały w niewielkim tempie 2-3 proc. rocznie. Dwa lata temu zmniejszyły się o 18,2 proc. W roku ubiegłym wpływy z abonamentu wyniosły 552,3 mln zł, o 11,3 proc. mniej niż w 2008 roku i aż o 39,0 proc. niż w rekordowym roku 2003. W tym roku KRRiT spodziewa się wpływów na poziomie 385 mln złotych, o 30,3 proc. mniej niż w roku 2010. 


prawo karne powrót starych przepisów

Najważniejszą zmianą przewidzianą w projekcie jest rezygnacja z procesu kontradyktoryjnego, przywrócenie aktywnej roli sądu na sali rozpraw oraz pierwszeństwo zasady prawdy materialnej.

Sędzia nie jak arbiter

– Przeniesienie ciężaru postępowania dowodowego na strony sprawiło, że upośledzone w reprezentowaniu swych procesowych racji stały się osoby, których sytuacja materialna nie pozwala na zaangażowanie pełnomocników i korzystanie z usług ekspertów – uważa Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwości. Przy okazji przypomina, że ok. 90 proc. oskarżonych żąda obrońcy z urzędu. Lipcowe zmiany stawiały więc, zdaniem resortu, w uprzywilejowanej pozycji osoby zamożne, które stać na wynajęcie prawników, ekspertów czy biur detektywistycznych.Projekt usuwa też zakaz korzystania z tzw. owoców zatrutego drzewa. Ma to chronić praworządność i przeciwdziałać nadużyciom, czyli zamierzonej dyskwalifikacji dowodów. Każda sytuacja ma być oceniana indywidualnie. Ogranicza się również stosowanie trybów konsensualnych (ugód z prokuratorem i dobrowolnego poddania się karze) w sprawach o poważne przestępstwa. Mają być rozpoznawane na publicznej rozprawie. Dużo mniejsze zmiany czekają postępowanie odwoławcze. Dzięki temu ma być szybciej. Sąd drugiej instancji w granicach zaskarżenia dopuści niektóre dowody z urzędu.

W połączeniu z ograniczeniem kasatoryjności oznacza to, że znaczna większość spraw będzie się kończyć w drugiej instancji. Wyroki nie będą więc w wyniku tego wielokrotnie uchylane i zwracane do ponownego rozpoznania.

Więcej na http://www.rp.pl/Prawo-karne/301139980-Reforma-procesu-karnego-w-odwrocie.html#ap-1


Stawki adwokackie

Nowe taksy adwokackie i radcowskie są wyższe o 100 proc.

W przypadku sporów cywilnych, jeśli wartość przedmiotu sporu wynosi 500 zł, to zapłacimy 120 zł opłaty za zastępstwo procesowe. Wcześniej było to 60 zł. Ale gdy spieramy się o ponad 200 tys. zł, to wyniesie ona 14,4 tys. zł (też dwa razy więcej niż wcześniej). W postępowaniach rodzinnych, takich jak rozwód, zapłacimy 720 zł lub 1080 zł, jeśli sąd orzeka o spowodowaniu rozkładu pożycia. Postępowanie o alimenty - 120 zł.

Wzrosły też opłaty w sądzie pracy. Podstawowa stawka wynosi 360 zł, np. za proces o rozwiązanie umowy o pracę. Do tej pory płaciliśmy 60 zł. Ale jeśli sprawa dotyczy wynagrodzenia, to jest to 75 proc. stawki liczonej od wysokości zaległego wynagrodzenia.

Dwukrotnie zwiększone zostaną też stawki w postępowaniu karnym oraz sądowo-administracyjnym czy w sprawach o np. rejestrację spółki. A najbardziej "zdrożała" ochrona dóbr osobistych i praw autorskich.

Wyższe będą również opłaty związane z postępowaniami egzekucyjnymi. Za skargę na czynności komornika trzeba będzie uiścić 240 zł (aż trzy razy więcej niż dotychczas), a za klauzulę wykonalności - 120 zł. A jeśli się ktoś się odwoła, też zapłaci podwójnie.


Mediacje – paraliż Sądów

W dniu 10 września 2015 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (DzU z 2015 r., poz. 1595). Zobowiązała powoda do wskazania, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu. Gdy takie próby nie zostały podjęte, powód ma wyjaśnić dlaczego. Przepis wszedł w życie 1 stycznia 2016 r. i stanowi wymóg formalny każdego pozwu złożonego w postępowaniu cywilnym. Czy czekają nas w związku z tym masowe zwroty pozwów i paraliż wymiaru sprawiedliwości? 

Brak takiego zapisu może narazic autora pozwu na zwrot pozwu. Co za tem zrobić by pozew był prawidłowy  


Nowa regulacja wymaga od powoda jedynie wskazania, czy strony podjęły próbę rokowań z pozwanym, ewentualnie wyjaśnienia przyczyn ich niepodjęcia. Zasadniczym przejawem tych wymagań jest rygoryzm w wykazaniu próby podjęcia rokowań pozasądowych. Przepis nie wymaga od powoda natomiast udowodnienia podjęcia konkretnych działań, jak to miało miejsce w uchylonej regulacji art. 47912 k.p.c. Wystarczające wydaje się poinformowanie o podjęciu takiej próby, bez wykazywania sposobu ani rezultatu podjętych działań. Nie ma negatywnych skutków procesowych dla powoda, gdy nie dochowa staranności w dążeniu do pozasądowego rozwiązania sporu. Powód nie ma też obowiązku ustosunkować się w pozwie do twierdzenia pozwanego, skierowanego przeciwko roszczeniu, złożonego w toku rokowań pozasądowych, jeśliby się takie odbyły.


Patronat Medialny nad Kongresem Zarządców Nieruchomości

Kancelarie Mecenas objęły patronat merytoryczny nad XIV Kongresem Zarządców Nieruchomości odbywającym się w dni 30.11.2015 r., w Warszawie. W czasie trwania Kogresu mec Michał Wojtysiak zapoznał jego uczestników z problematyką prawną związaną z korzystaniem z parkingów oraz garaży oraz korzystania z części wspólnych nieruchomści. W Kongresie zorganizowanym przez Polski Instytut Rozwoju Rynku wzięło ucział około 350 zarządców nieruchomości oraz administratorów.